Kom i gang med Secure Shell (SSH)

av naldy

Secure Shell eller SSH, er en sikker protokoll som lar deg overføre filer, administrere- og overvåke webhotellet (eller serveren) hvor du har nettstedet ditt. I tillegg, hvis WP-CLI er installert på serveren, kan du utføre mange WordPress-relaterte oppgaver.

Dette innlegget er derimot ikke ment som en innføring i WP-CLI, men grunnleggende bruk av SSH. Hvis du vil bruke WP-CLI, er det en fordel å kunne håndtere det grunnleggende først.

Fordeler med å bruke SSH

Å bruke SSH eller Secure Shell gir deg flere fordeler:

 • Det er sikkert – Betyr at du kan få tilgang til serveren din fra hvor som helst, gjennom et sikkert og kryptert grensesnitt.
 • Det er praktisk – SSH gir deg tilgang til WordPress, uten at du må åpne noe i en nettleser eller logge inn i selve kontrollpanelet.
 • Det er raskt – SSH-kommandoer kan være mye raskere enn det å bruke kontrollpanelet for WordPress.

Hvordan koble til en server

Før du begynner, må du se til at du har tilgang til SSH på webhotellet eller serveren din. Hvis du kjører MacOS eller Linux, har du allerede programvaren du trenger for å koble til en server via SSH.

Men hvis du er på Windows, må du installere en klient for å bruke SSH. Den mest populære SSH-klienten er gratis, og heter PuTTY. Du må laste den ned og installere den først, før du kan koble til en server.

Koble til via SSH med PuTTY

Grunnleggende SSH-kommandoer

Nedenfor er en liste over de mest grunnleggende SSH-kommandoene denne guiden vil dekke.

KommandoForklaring
lsVis innholdet i en mappe eller katlog
cdEndre mappe eller katalog
mkdirLag en ny mappe eller katalog
touchOpprett en ny fil
rmSlett fil eller mappe
catVis innholdet i en fil
pwdVis gjeldende mappe eller katalog
cpKopier fil eller mappe
mvFlytt fil eller mappe
grepSøk etter en frase
findSøk etter fil eller mappe
nano, pico, vi, vimTeksteditorer
historyVis sist brukte kommandoer
clearTøm terminalskjermen
tarOpprett- eller pakk ut et arkiv
wgetLast ned filer fra Internett
duVis filstørrelse eller diskforbruk

ls: Vis innholdet i en mappe

ls -kommandoen brukes til å vise alle filer og mapper for gjeldende plassering. Når du skriver inn ls og trykker «ENTER», vil det se omtrent slik ut:

[ronalds@centos ~]$ ls
Documents Downloads lorem.txt

Du kan kombinere ls-kommandoen med noen nyttige alternativer, som til eksempel:

 • -l – Viser en liste med mer informasjon som til eksempel størrelse, endret dato, klokkeslett, eier og tillatelser
 • -a – Viser skjulte filer og mapper

Når du skriver inn kommandoen ls -la, vil det se omtrent slik ut:

[ronalds@centos ~]$ ls -la
total 48
drwx------ 5 ronalds ronalds 4096 Jul 20 22:13 .
drwxr-xr-x 3 root  root  4096 Jul 20 22:07 ..
-rw------- 1 ronalds ronalds 234 Jul 20 22:12 .bash_history
-rw-r--r-- 1 ronalds ronalds  18 Nov 8 2019 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 ronalds ronalds 141 Nov 8 2019 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 ronalds ronalds 312 Nov 8 2019 .bashrc
drwx------ 2 ronalds ronalds 4096 Jul 20 22:11 .ssh
-rw-rw-r-- 1 ronalds ronalds 189 Jul 20 22:13 .tmux.conf
-rw------- 1 ronalds ronalds 1497 Jul 20 22:13 .viminfo
drwxrwxr-x 2 ronalds ronalds 4096 Jul 20 22:09 Documents
drwxrwxr-x 2 ronalds ronalds 4096 Jul 20 22:08 Downloads
-rw-rw-r-- 1 ronalds ronalds 575 Jul 20 22:09 lorem.txt

cd: Endre mappe eller katalog

cd står for «Change Directory» og er kommandoen du bruker for å hoppe mellom mapper eller kataloger. Den er ganske enkel, skriv cd etterfulgt av navnet på mappen du vil hoppe til:

[ronalds@centos ~]$ cd Documents 

For å gå tilbake ett nivå, kan du ganske enkelt legge til .. (to prikker) etter cd-kommandoen:

[ronalds@centos Documents]$ cd ..

Du kan også skrive inn hele banen for å gå til en spesifikk mappe:

[ronalds@centos ~]$ cd /home/ronalds/

Tegnet ~ er «snarveien» som alltid tar deg til roten av hjemmemappen din:

[ronalds@centos ~]$ cd ~

pwd: Vis gjeldende mappe eller katalog

pwd står for «Print Working Directory» og vil svare med hele banen til gjeldende mappe. Hvis du skriver inn pwd og trykker «ENTER», vil det se omtrent slik ut:

[ronalds@centos Documents]$ pwd
/home/ronalds/Documents

mkdir: Lag ny mappe eller katalog

mkdir står for «Make Directory» og brukes for å opprette eller lage ny mappe.

[ronalds@centos ~]$ mkdir wordpress

Kommandoen ovenfor antar at du vil opprette en mappe med navnet «wordpress». Ved å bruke kommandoen ls etterpå, kan du se den nye mappen i svaret.

[ronalds@centos ~]$ ls
Documents Downloads lorem.txt wordpress

touch: Opprett ny fil

Kommandoen touch bruker du for å opprette en ny fil. Filen du lager vil naturlig nok være helt tom frem til du legger til innhold i den.

[ronalds@centos ~]$ touch test.txt

Du kan bekrefte at filen ble laget ved å skrive ls etterpå.

[ronalds@centos ~]$ ls
Documents Downloads lorem.txt test.txt wordpress

Filtypen trenger ikke være .txt som i eksempelet ovenfor, det kan være hva du vil. Det kan til og med være en fil uten et etternavn i det hele tatt.

rm: Slett fil eller mappe

Kommandoen rm sletter en fil eller mappe. Hvis du vil slette filen test.txt skriver du:

[ronalds@centos ~]$ rm test.txt

For å slette en mappe, må du bruke alternativet -r. Merk at dette ikke bare vil slette mappen, men alle undermapper og filer den inneholder.

[ronalds@centos ~]$ rm -r wordpress 

cat: Vis innholdet i en fil

Du bruker kommandoen cat for å vise innholdet i en fil.

[ronalds@centos ~]$ cat lorem.txt 
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

cp: Kopier fil eller mappe

Når du vil kopiere en fil eller mappe, bruker du kommandoen cp. Du skriver alltid inn mappen du vil kopiere først, etterfulgt av destinasjon eller mål.

I eksempelet nedenfor kopieres filen lorem.txt til kopilorem.txt.

[ronalds@centos ~]$ cp lorem.txt kopilorem.txt

Hvis du vil lage en kopi til en annen mappe, skriver du bare inn hele banen.

[ronalds@centos ~]$ cp /home/ronalds/lorem.txt /home/ronalds/Documents/kopilorem.txt

Vær forsiktig når du skriver navnet på destinasjon eller mål. Hvis du oppgir et filnavn som allerede eksisterer, vil cp kopiere innholdet i kildefilen til destinasjonsfilen, dermed overskrives destinasjonsfilen uten advarsel.

Det finnes mange flere alternativer du kan bruke med cp. Her er noen av de mest brukte:

 • -f – Hvis du ikke har skrivetillatelse til destinasjonsfilen, blir den slettet og kommandoen oppretter en helt ny fil
 • -u – Kopierer kildefilen hvis den er nyere enn destinasjonsfilen
 • -n – Vil ikke overskrive en eksisterende fil
 • -a – Arkiver en fil, da bevarer du alle egenskaper fra kildefilen som eierskap og rettigheter
 • -R – Kopier rekursivt, dvs. kopier alle undermapper og filene de inneholder

Når du skal kopiere hele mapper må du huske å bruke alternativet -R.

[ronalds@centos ~]$ cp -R Documents Misc   

[ronalds@centos ~]$ ls
Documents Downloads Misc kopilorem.txt lorem.txt

mv: Flytt fil eller mappe

Kommandoen mv fungerer på samme måte cp. Imidlertid vil mv flytte en fil eller mappe i stedet for å kopiere den.

La oss si at du vil flytte lorem.txt fra hjemmemappen til Documents-mappen:

[ronalds@centos ~]$ mv lorem.txt Documents/

For å flytte filen tilbake hjemmemappen endrer du bare banen slik:

mv Documents/lorem.txt /home/ronalds/

Eller du kan bruke et punktum for å fortelle mv at du vil flytte filen til gjeldende mappe. Som du lærte ovenfor, kan du se gjeldende mappe med pwd:

[ronalds@centos ~]$ pwd           
/home/ronalds

[ronalds@centos ~]$ mv Documents/lorem.txt .

I motsetning til cp, trenger du ikke -R for å flytte en mappe. I eksempelet nedenfor oppretter vi først en mappe med mkdir, deretter flytter vi den til Documents.

[ronalds@centos ~]$ mkdir pdf
[ronalds@centos ~]$ mv pdf Documents/

[ronalds@centos ~]$ ls Documents/
kopilorem.txt pdf

Dersom det finnes filer eller undermapper, vil disse også flyttes til målmappen.

grep: Søk etter en frase

grep er en kommando som kan brukes til mye. I utgangspunktet lar den deg søke etter en frase i en fil. I eksempelet nedenfor søker vi etter frasen «Lorem» i filen lorem.txt.

Søk etter en frase med grep

Som du kan se i eksempelet ovenfor vil grep vise innholdet i lorem.txt, og alle treff for søket er merket med rødt. Merk deg at når du bruker grep er det skilnad på små og store bokstaver.

Kommandoen grep kan som nevnt brukes til veldig mye. Ofte brukes den i form av noe som heter pipe, da søker den etter en frase i svaret fra terminalen.

Et eksempel på en pipe er nedenfor, hvor jeg søker etter «lorem» i svaret fra kommandoen ls -la:

[ronalds@centos ~]$ ls -la |grep lorem 
-rw-rw-r-- 1 ronalds ronalds 575 Jul 20 22:58 kopilorem.txt
-rw-rw-r-- 1 ronalds ronalds 575 Jul 20 22:09 lorem.txt

find: Søk etter fil eller mappe

Når du skal søke etter en fil eller mappe, kan du bruke kommandoen find. Syntaksen for kommandoen er:

find [startmappe] [alternativer] [søkeord]

[startmappe] er hvor i filsystemet du ønsker å starte søkeprosessen. I stedet for å søke hele filsystemet, kan du korte ned søketiden ved å angi [startmappe] til der hvor du mest trolig finner det du leter etter.

 • / (skråstrek) – søk i hele systemet
 • . (punktum) – søk i gjeldende mappe
 • ~ (tilde) – søk i hjemmemappen din

[alternativer] er et tilleggsargument som du kan bruke til å avgrense søket. Noen av de mest brukte alternativene er:

 • -name – se etter filer basert på navnene deres
 • -bruker – søk etter filer som tilhører en gitt bruker
 • -size – se etter filer basert på størrelsen

[søkeord] er navn, hele- eller deler av et nøkkelord du søker etter.

Nedenfor er et eksempel hvor du søker etter alle filer som heter «lorem.txt». Ettersom jeg bruker ~ (tilde), vil kommandoen bare søke i hjemmemappen min.

[ronalds@centos ~]$ find ~ -name lorem.txt
/home/ronalds/lorem.txt

nano, pico, vi, vim: Teksteditorer

Den enkleste teksteditoren i Linux er nano, men pico, vi eller vim er også populære alternativ. For å åpne en fil i en av disse, trenger du bare skrive inn navnet på teksteditoren etterfulgt av filnavnet:

nano lorem.txt
pico lorem.txt
vi lorem.txt
vim lorem.txt

Hvis den angitte filen ikke eksisterer, oppretter teksteditoren den for deg, men den slettes automatisk dersom du ikke lagrer før du avslutter teksteditoren.

Dessverre er det ikke alle Linux-distribusjoner som har alle editorene installert som standard. Derfor kan det variere hva som er tilgjengelig akkurat på serveren din.

Har du ikke anledning til å installere favoritteditoren din selv, kan du henvende deg til leverandøren og be dem gjøre det for deg.

history: Vis sist brukte kommandoer

Kommandoen history viser deg de sist brukte kommandoene. Du bør angi et nummer for å begrense resultatet. For å vise de siste 10 kommandoene, skriver du:

[ronalds@centos ~]$ history 10

clear: Tøm terminalskjermen

Kommandoen clear er svært enkel, den tømmer terminalskjermen for all tekst:

[ronalds@centos ~]$ clear

tar: Opprett- eller pakk ut et arkiv

tar er en SSH-kommando som oppretter eller pakker inn arkivfiler av typen tar eller tar.gz. Disse filene kan sammenlignes med ZIP-filer du trolig kjenner best fra Windows.

For å arkivere en mappe i tar.gz-format, bruker du denne kommandoen:

[ronalds@centos ~]$ tar cvzf documents.tar.gz Documents

Kommandoen vil kopiere alt innholdet i mappen «Documents» til filen documents.tar.gz.

For å pakke ut en tar.gz-fil, skriver du kommandoen:

[ronalds@centos ~]$ tar xvzf documents.tar.gz

Legg merke til at begge kommandoene bruker forskjellige alternativer. Hver bokstav representerer en spesifikk instruksjon:

 • x – ber tar om å pakke ut filer
 • c – ber tar om å opprette nytt arkiv
 • v – står for verbose som vil vise deg fremgangen i terminalvinduet
 • z – instruerer tar om å bruke kompresjon
 • f – forteller tar at du inkluderer filnavnet i kommandoen

wget: Last ned filer fra Internett

wget brukes til å laste ned filer fra Internett. For å hente en fil og lagre den i gjeldende mappe, skriver du til eksempel:

[ronalds@centos ~]$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

Hvis du vil laste ned flere filer, legger du alle adresser i en fil og bruker alternativet -i. Hvis filen som inneholder alle adressene heter download.txt, skriver du:

[ronalds@centos ~]$ wget -i download.txt

du: Vis filstørrelse eller diskforbruk

Kommandoen du står for «Disk Usage», og vil vise størrelsen på filer og mapper. Skriv du etterfgulgt av filnavnet eller mappen du vil vite størrelsen på:

[ronalds@centos ~]$ du lorem.txt 
4    lorem.txt

Sammendraget viser størrelsen i diskblokker, i stedet for byte, kilobyte, megabyte osv. Hvis du derimot bruker alternativet -h, vil sammendraget bli lettere å forstå:

[ronalds@centos ~]$ du -h lorem.txt 
4.0K  lorem.txt

[ronalds@centos ~]$ du -h /home/ronalds/
8.0K  /home/ronalds/Misc
4.0K  /home/ronalds/Downloads
8.0K  /home/ronalds/.ssh
4.0K  /home/ronalds/Documents/pdf
12K   /home/ronalds/Documents
68K   /home/ronalds/

Oppsummering

Secure Shell eller SSH, er en sikker protokoll som lar deg overføre filer, administrere- og overvåke webhotellet (eller serveren) hvor du har nettstedet ditt.

Å lære seg en del grunnleggende SSH-kommandoer er helt avgjørende for å kunne administrere en Linux-server. Det er den mest effektive måten å navigere gjennom systemet.

I dette innlegget har du lært noen av de mest grunnleggende kommandoene.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger, hører vi gjerne fra deg i kommentarfeltet under eller bruk kontaktskjemaet. Vi svarer på alle henvendelser.

Kanskje du liker

Skriv en kommentar

* Vennligst gjør deg kjent med vår personvernerklæring.

Vi benytter cookies for utvidet funksjonalitet, bedre nettleser-opplevelse, statistikk og målrettede annonser. OK Les mer

HOLD DEG OPPDATERT

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Sendes ut ca. hver 3. måned.